ATATURK

Buluntu Bisiklet Satışı

  • İHALE USÜLÜ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü
  • İHALE TARİHİ 24/06/2020
  • İHALE ADRESİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Altıyüzevler Mahallesi Fidanlık Caddesi No:34
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 2600
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelli, ihale tarih ve saati belirtilen taşınır  2886 sayılı Devlet İhale  Kanununun 51/a maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
               2- İhale  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır.
               3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
                   a) -  Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi,
                   b) -  Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri,
                   c) -  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel Kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
                   d) -  Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, (Teminat olarak kabul edilecek değerler: 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve katılım bankalarının
                           verecekleri süresiz teminat mektupları, 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlar senetler veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.)
                   e) - Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu   
                          Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı  2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye 
                          katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir, noterlikçe tastik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi,
                          Kamu Tüzel Kişilerinin ise; (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
               Tüzel Kişiliği Temsilen yetkili oldukları belirtir belgeyi, hale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
4- 2-4 ve 13 . Sıradaki Taşınırlar (bisikletler) tek tek ihale edilecek olup kalan 10 adet bisiklet toplu halde satılacaktır          
5-  Satış bedeli üzerinden ayrıca kanuni nisbette  KDV  tahsil edilecektir.             
               6- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  - Milli Emlak Müdürlüğü servisinde ücretsiz görülebilir.
              7- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
              8- Komisyon ihaleyi yapıp  yapmamakta serbesttir.                                    
 
 
                 
S.No:  DOSYA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ Adet         Tahmini  Bedeli (TL) (KDV Hariç) GEÇİCİ TEMİNAT  İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 42-20/13 Karşıyaka Polis Merkezi Buluntu Bisiklet   (2 nolu) 1 350,00 TL 105,00 TL 24.06.2020 15:00
2 42-20/13 Karşıyaka Polis Merkezi Buluntu Bisiklet   (4 nolu) 1 300,00 TL 90,00 TL 24.06.2020 15:10
3 42-20/13 Karşıyaka Polis Merkezi Buluntu Bisiklet  (13 nolu) 1 550,00 TL 165,00 TL 24.06.2020 15.;20 
4 42-20/13 Karşıyaka Polis Merkezi Buluntu Bisiklet   (10 Adet) 10 1.400,00 TL 420,00 TL 24.06.2020 15:30
                 
                 
    Tlf: 0 356 214 31 39            
İlan olunur.