ATATURK

ARTOVA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İHALE (SATIŞ - KİRALAMA) İLANI

  • İHALE USÜLÜ 2886 Sayılı Kanunun 45 İnci Maddesine Göre Açık Teklif Usulü
  • İHALE TARİHİ 14/06/2022
  • İHALE ADRESİ Artova Hükümet Konağı 1. katında bulunan Milli Emlak Şefliği
  • İHALEYİ ALAN FİRMA -
  • İHALE BEDELİ 0

TOKAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ARTOVA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN

 

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre  açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Artova Hükümet Konağı 1. katında bulunan milli emlak şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
        1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
        2- Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda indirim uygulanır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır.
       3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini  takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
       4- İhaleye katılacakların;
           a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi)
           b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi,
           c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
           ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz,
          d)  Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki  kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2022 yılı içinde alınmış  sicil kayıt belgesi  ile tüzel  kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile  tam  yetkili  olduklarını  gösterir Noterlikçe  tasdik edilmiş imza  sirkülerini  veya  vekaletnameyi  vermeleri, Kamu tüzel  kişilerin ise  yukarıda (b) ve (d) bentlerinde  belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 
       5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
      6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
      7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://tokat.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39
      8- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i  oranında Döner Sermaye harcı tahsil edilecektir.
      İlan olunur.  


İlan Metni için tıklayınız...

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

S. No

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/ KÖYÜ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ    (M2)

HAZİNE HİSSESİ    MİKTARI (M2)

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

60030103309

Tokat

Artova

Taşpınar

Hali Arazi

189

1

35162,91

Tam

İmarsız

140.700,00

42.210,00

14.06.2022

10:00

2

60030103307

Tokat

Artova

Taşpınar

Tarla

145

1

624,58

Tam

İmarsız

7.500,00

2.250,00

14.06.2022

10:10

3

60030101805

Tokat

Artova

Gümüşyurt

Ham Toprak

114

142

28511,31

Tam

İmarsız

85.500,00

25.650,00

14.06.2022

10:20

4

60030101750

Tokat

Artova

Gazipınar

Tarla

103

75

11910,01

Tam

İmarsız

35.750,00

10.725,00

14.06.2022

10:30

5

60030102697

Tokat

Artova

Boyunpınar

Hamtoprak

104

5

5766,73

Tam

İmarsız

115.350,00

34.605,00

14.06.2022

10:40

6

60030103274

Tokat

Artova

Yukarıgüçlü

Tarla

-

1724

9241,50

Tam

İmarsız

32.350,00

9.705,00

14.06.2022

10:50

7

60030102361

Tokat

Artova

Yukarıgüçlü

Tarla

-

527

3000,00

Tam

İmarsız

15.000,00

4.500,00

14.06.2022

11:00

8

60030103261

Tokat

Artova

Yukarıgüçlü

Arsa

-

1723

3390,85

Tam

İmarsız

########

59.220,00

14.06.2022

11:10

9

60030103308

Tokat

Artova

Yağcımusa

Arsa

-

1559

1184,15

Tam

İmarsız

24.000,00

7.200,00

14.06.2022

11:20

10

60030102319

Tokat

Artova

Yenice

Tarla

-

1091

882,00

Tam

İmarsız

15.000,00

4.500,00

14.06.2022

11:30

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN

S. No

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/ KÖYÜ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZ ÖLÇÜMÜ   (M2 )

HİSSE ORANI

KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2)

KİRALAMA AMACI

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

60030102742

Tokat

Artova

Yenice

Ham Toprak

113

1

62745,08

Tam

Tamamı

Tarımsal amaçlı olarak 5 yıl süreyle

3.800,00

1.140,00

14.06.2022

11:40

2

60030102757

Tokat

Artova

Yenice

Hali Arazi

117

2

93989,79

Tam

Tamamı

Tarımsal amaçlı olarak 5 yıl süreyle

4.300,00

1.290,00

14.06.2022

11:50