FETHİYE-GÖCEK KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ

FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ  
KARASAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN TESPİTİ PROJESİ
 
          AMAÇ: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi ile; doğal, tarihi, kültürel değerleri ve sosyoekonomik yapıyı bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik anlayışına uygun şekilde planlayarak korumak ve yönetmek stratejisinden hareketle Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde yapılacak Yönetim Planına altlık oluşturmak üzere, karasal alanda (465 km2) biyolojik çeşitliliğin tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi gerçekleştirilmiş olup tehditler ve koruma önlemleri ortaya konulmuştur.
 
            Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi: Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi; Muğla ili, Fethiye ilçesinde yer almakta olup 6 belde ve 6 köyden oluşmaktadır. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla ilinin Akdeniz Bölgesi sınırları içinde ve güneydoğusunda yer alır. Muğla’nın yaklaşık 120 km güney doğusunda yer almaktadır. Mendos Dağı’nın eteğinde, iç körfezin hemen doğu kenarında bulunmaktadır.
 
                 
                                                                                              Alysso Genistetum acanthocladae birliği
 
            Yapılan Çalışmalar: Proje kapsamında bölgedeki bitki toplulukları, EUNIS habitat sınıfları, bitki türleri, memeli, kuş, iki yaşamlı, sürüngen ve böcek türleri üzerine ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.
 
            Özel Çevre Koruma Bölgesinde 6 farklı bitki topluluğu tespit edilmiştir. Periploco graecae-Liquidambaretum orientalis, Aetheorhizo bulbosae-Pinetum brutiae, Quercus aucheri-Oleetum europaeae, Lilio-Arbutetum andrachnea, Alysso-Genistetum acanthocladae ve Cladio-Schoenetum nigricantis birlikleri alanda bulunan birliklerdir. Aetheorhizo bulbosae-Pinetum brutiae, Quercus aucheri-Oleetum europaeae birlikleri ülkemiz için endemiktir.   
     
            Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi floristik açıdan oldukça zengindir. Alanda yapılan floristik çalışmalar sonucunda 71 familyaya ait 261 cins ve bu cinslere ait de 408 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 52’si ülkemize özgü endemiktir.
 
 
                
                                  Cyclamen alpina                                          Fritillaria acmopetala ssp. acmopetala
 
                   
 
                                           Onosma frutescens                                                               Phlomis leucophracta
 
            Bölgede 17 memeli türü tespit edilmiş olup bu türler arasında ülkemiz için endemik bir tür bulunmamaktadır. Tespit edilen türlerden IUCN koruma kriterlerine göre Zarar Görebilir (VU) statüsünde olan Myotis capaccinii (Uzunparmaklı Yarasa) hariç diğer bütün türler Düşük Risk (LC) statüsünde yer almaktadır. Bölge için en önemli memeli türü Lutra lutra’ dır (su samuru).
 
            Fethiye-Göcek ÖÇKB sınırları içinde 126 kuş türü saptanmıştır. Bölgenin kuşlar açısından en önemli alanları Kocagöl, Baldırnaz Gölü ve Küçük Dalyan Gölü ve çevresindeki sulak alanlardır.
 
            Bölge 6 iki yaşamlı ve 18 sürüngen türünü de barındırmaktadır. Bölgede tespit edilen Lyciasalamandra fazilae endemik bir türdür ve lUCN koruma kriterlerine göre “Tehlike Altında” (EN) olan türler içindedir. Bu tür Türkiye’de sadece Gökbel-Dalyan ile Fethiye arasındaki bölgede yayılış göstermektedir.
 
                  
                             Lyciasalamandra fazilae                                                Sciurus anomalus (sincap)
 
            Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde, yükseklik farklarının çok olmaması, bitki örtüsünün genelde tüm alanda benzer dağılış göstermesi ve alanın büyük bir kısmının orman habitatlarıyla örtülü olması nedeniyle böcek gruplarının dağılımı bakımından bir homojenlik göze çarpmaktadır. Bölgede 117 böcek türü tespit edilmiştir. Böcek türleri içinde endemik tür tespit edilememiş olup IUCN tehlike kategorisi belirlenmiş tüm türlerin tehlike kategorisi Düşük Risk’tir (LC).
 
            Proje kapsamında ayrıntılı biyolojik çeşitlilik envanteri ile birlikte insan kullanımlarının biyolojik çeşitlilik üzerine etkileri de araştırılmış, tehditler belirlenmiş ve bu tehditleri ortadan kaldıracak tavsiyeler geliştirilmiştir. 
 
            Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bazı alanlar barındırdığı tür çeşitliliği ve insan kullanımları ile ilişkileri bakımından “hassas bölge” olarak tanımlanmıştır. Bitki ve hayvan türleri için elde edilen sonuçlar üst üste çakıştırılarak biyolojik çeşitlilik bakımından en önemli alanlar elde edilmiş, bu alanlar da mevcut arazi kullanımları (turizm, yerleşme, ziraat vb.) ile ilişkilendirilerek hassas bölgeler elde edilmiştir.
 

                      

                               Phylloscopus collybita (Çıvgın)                                                       Parus caeruleus (mavi baştankara)

 

                     

                                        Orthetrum brunneum.                                                                     Nemoptera bipennis