Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

 

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünün Görevleri;

- 17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı resmi gazetede yayımlanan 648 sayılı KHK hükümleri gereğince ilimiz sınırları dahilinde milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlara ilişkin yapılan müracaatların incelenmesi varsa eksikliklerin tamamlanması ve tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna iletilmesi.

- Milli parklar, doğal sit alanları ve benzeri statüsü bulunan alanlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüş taleplerini değerlendirmek ve görüş bildirmek.

- İlimiz içerisindeki Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini dair faaliyetleri yürütmek.

- İlimiz içerisindeki Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

- İlimiz içerisindeki Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek.

- İlimiz içerisindeki Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak.

- İdarece verilecek diğer görevleri yapmak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 2017/2 Nolu TVK Komisyon Çalışmaları Hakkında Genelge Gereği Başvuruya Eklenecek Belgeler:

db/kirklareli/editordosya/Başvuru Evrakları.pdf

 

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları